Hướng dẫn tạo gerber file từ phần mềm thiết kế mạch

Hướng dẫn tạo gerber file từ phần mềm thiết kế mạch, Orcad, Altium, Proteus, Eagle

Hướng dẫn tạo file GERBER từ các phần mềm thiết kế mạch

1: Cách xuất File Gerber từ Orcad.
1.1 Định dạng và khởi động phần mềm.
Định dạng PCB của Orcad là *.MAX. Để khởi động Orcad ta chọn 
Start -> All programs -> Orcad -> Layout. Sau đó ta chọn file PCB MAX để mở file.
 
 
 
1.2 Cách xuất file.
Sau khi đã mở được file, điều đầu tiên là phải thiết lập điểm gốc cho bản mạch PCB.
Tiến hành Tool -> Dimension -> Move Datum
 
 
 
 
Click chuột sao cho dấu nhân vào đúng góc trái, phía dưới của bản vẽ, cách mỗi mép khoảng 10mm.
 
 
 
Chọn tọa độ gốc
 
Bước tiếp theo vào thiết lập định dạng Gerber.
Tiến hành Options -> Post Process Setting một cửa sổ thiết lập hiện lên.
 
 
 
Click chuột vào vùng Plot output sau đó Click chuột phải chọn Properties (hoặc nhấn Ctrl+E).
Cửa sổ Post Process Setting hiện ra.
 
 
 
- Format chọn Extended Geber
- Option chọn tất cả
- X Shtft  Y Shift để giá trị 0
- Center on Page không chọn
- Mirror không chọn
- Các thuộc tính khác để nguyên theo mặc định sau đó nhấn OK
Sau khi đã hoàn thành thiết lập, Click chuột phải và nhấn Run Batch để xuất file.
 

 
Như vậy ta đã hoàn thành bước xuất file. Các file xuất ra được đưa vào geber tool để xử lý hoặc in ra. 
Cách nhận biết các file như sau:
- File *.Top là lớp trên
- File *.Bot là lớp dưới
- File *.SMT là lớp phủ mặt nạ hàn trên
- File *.SMB là lớp phủ mặt nạ hàn dưới
- File *.SST là lớp ký hiệu linh kiện lớp trên
- File *.SSB là lớp ký hiệu linh kiện lớp dưới
- File THRUHOLE.tap là file khoan.

2. Cách xuất File Gerber từ Altium Designer.
2.1 Định dạng và khởi động phần mềm.

Định dạng của Altium Designer là *.PcbDoc. Để khởi động Altium ta vào Start -> All programs -> AltiumDesign. Sau đó chọn file cần mở.
 
 
Giao diện phần mềm
 

2.2 Cách xuất file
Đầu tiên ta cũng phải định dạng lại điểm gốc cho bản mạch PCB, các yêu cầu như OrCad tuy nhiên cách thức có khác.
Thao tác Edit -> Origin - > Set

 

 
 


Sau đó Click dấu chữ thập vào vị trí cần đặt điểm gốc.
 

 
 
Chọn điểm gốc cho bản mạch PCB

Sau khi chọn điểm gốc xong ta tiến hành xuất file gerber và file khoan, với altium được chia làm 2 bước.
-Bước 1 xuất file gerber:
Thao tác: File -> Fabrication Outputs -> Gerber File
 

 
Ta có cửa sổ Gerber Setup:

 

 
 
Chọn sang thẻ Layers. Tại đây ta có thể chọn các lớp ta cần chuyển đổi.
 
-GLT: Là lớp trên
 
-GBL: Là lớp dưới
 
-GTS: Là lớp mặt nạ hàn trên
 
-GBS: Là lớp mặt nạ hàn dưới
 
-GTO: Là lớp ký hiệu linh kiện mặt trên
 
-GBO: Là lớp ký hiệu linh kiện mặt dưới.
 
Sau khi đã chọn xong ta nhấn OK. Như vậy là ta đã chuyển đổi thành công.
 

Bước 2: Xuất file khoan.
 

 
Thao tác: File -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files
 
 
 


 

 
Cửa sổ NC Drill Setup hiện ra:
 
 

Các lựa chọn:
-Units: Chọn là Inches
-Format: Chọn 2:4
-Leading/ Trailing Zeroes chọn Keep Leading and Trailing Zeroes
-Các thuộc tính khác giữ nguyên sau đó nhấn OK.
Như vậy là ta đã hoàn thành xuất các file từ Altium sang Gerber để sử dụng.
 

-------------------------------------------
3. Phần tiếp theo xuất file geber từ Multisim / Proteus

1.1 Định dạng và khởi động phần mềm.
Định dạng của Proteus là *.LYT. Mở phần mềm bằng thao tác 
Start -> All programs -> Proteus Professional
Giao diện của phần mềm như sau:
 
 
Giao diện của Proteus
1.2 Cách xuất file
Chọn điểm gốc bằng thao tác:
Output -> Set Output Origin
 
 

Sau đó click chữ thập vào điểm định chọn làm điểm gốc.
Để xuất file ta làm thao tác như sau:
Output-> Gerber/Excellon Output

 
 
Một cửa sổ thiết lập được hiện ra:
 
 
Chọn Gerber Format\RS247X, bấm OK và các lớp tự động được Export ra kể cả file khoan. Bạn vào thư mục chứa file sẽ thấy chúng tự động đươc lưu ở đó.
Các file được định dạng như sau:
CADCAM Bottom Copper.TXT: Lớp dưới
CADCAM Top Copper.TXT : Lớp trên
CADCAM Bottom Solder Resist.TXT: Lớp phủ mặt nạ hàn dưới
Bottom SMT Paste Mask.TXT: Lớp phủ mặt nạ hàn trên
CADCAM Drill.TXT: File khoan

4. Cách xuất file geber từ Eagle

1. Định dạng flie và khởi động phần mềm.
Định dạng của Eagle là đuôi *.Brd. Để khởi động phần mềm thao tác:
Start -> All programs -> EAGLE Layout Editor-> EAGLE
Giao diện của phần mềm như sau:
 
Giao diện chính của Eagle.
2. Cách xuất file
Việc đầu tiên phải làm vẫn là xác định điểm gốc cho bản mạch PCB
Thao tác: View -> Mark
 
 
Sau đó nhấp chữ thập vào điểm chọn làm điểm gốc.
 
 

Sau khi chọn điểm gốc xong chúng ta bắt đầu Export file.
Thao tác: File -> CAM Processor.
 

Một cửa sổ thiết lập được hiện lên.


Mở Job để thực hiện xuất file gerber
Vào: File/Open/Job...    một cửa sổ sẽ hiện ra
- Chọn file cam cấu hình các lớp cần tạo gerber (gerb274x-4layer.cam) hoặc tạo riêng cho mình 1 file cam đã chỉnh chuẩn các lớp cần tạo
 
 
 
Sau đó bấm Process Job:  để thực hiện xuất gerber file

Các lớp của Eagle được ký hiệu như sau:
- Top: Lớp trên
- Bottom: Lớp dưới
- Tstop: Lớp phủ mặt nạ hàn trên
- Bstop: Lớp phủ mặt nạ hàn dưới.
- Drill: File khoan
==========================

5. Cách xuất Geber trên Sprint Layout 6

Đầu tiên chạy chương trình Sprint Layout lên, mở bất kỳ một file mạch nào đấy. Sau đó vào Menu File -> Export -> Gerber Export... như hình dưới.
 
[IMG]
Một hộp thoại hiện ra cho phép chúng ta chọn các layer muốn Export. Sau khi chọn xong, nhấn vào Create Gerber files... để bắt đầu xuất geber.
 
[IMG]
Đây là kết quả sau khi xuất geber:
 
[IMG]

Nếu muốn xem các file xuất được, chúng ta có thể sử dụng chương trình Free Gerber Viewer ( gerbv -- a Gerber (RS-274X) viewer | Free Science & Engineering software downloads at SourceForge.net )
 
[IMG]
 
 
Hướng dẫn tạo gerber file từ phần mềm thiết kế mạch 
 

bạn cần mua linh kiện mẫu số lượng nhỏ chính hãng giá tốt, tham khảo

DỊCH VỤ ĐẶT LINH KIỆN CHÍNH HÃNG LCSC

https://giacongsmt.com/dich-vu-dat-linh-kien-chinh-hang-lcsc.html