Bảng giá stencil

giá cắt stencil, khuôn in thiếc cho hàn linh kiện dán (hàn smt)

Bảng giá Stencil - khuôn in thiếc cho hàn linh kiện dán

Kích thước Stencil Diện tích cắt  Giá 
37.0cm×47.0cm 19.0cm×29.0cm           450,000
42.0cm×52.0cm 24.0cm×34.0cm           550,000
40.0cm×60.0cm 22.0cm×40.0cm           650,000
45.0cm×55.0cm 27.0cm×37.0cm           650,000
40.0cm×70.0cm 22.0cm×50.0cm           700,000
40.0cm×120.0cm 22.0cm×90.0cm        1,200,000
40.0cm×140.0cm 22.0cm×110.0cm        1,400,000

 bảng giá stencil